Contestațiile, confirmarea ocupării locurilor și rezultatele finale

Art. 41.
(1) După afișarea listelor cu rezultatele concursului de admitere candidații pot depune contestații cu privire la acestea, în conformitate cu prevederile din criteriile specifice / metodologiile de admitere ale facultăților la care au concurat.
(2) Nu se admit contestații pentru probele orale, pentru probele de competență lingvistică și pentru probele practice de testare a aptitudinilor/capacităților artistice sau sportive ale candidaților, indiferent dacă sunt eliminatorii sau notate. De asemenea, nu se admit contestații în cazul probelor scrise care constau în teste tip grilă și la care evaluarea se face la sfârșitul susținerii probei, în fața candidaților (conform art. 38 al. 3).
(3) În cazul concursului de admitere pe bază de dosare se pot contesta doar eventualele erori referitoare la corectitudinea notelor/mediilor de la examenele de absolvire luate în considerare sau cele privind calculul mediei generale de admitere.
(4) Pentru probele scrise, cu excepția celor care constau în teste tip grilă evaluate în prezența candidaților, se pot contesta notele acordate de evaluatori.

Art. 42.
(1) Contestațiile se depun în termenele și locurile stabilite de fiecare facultate (în criteriile specifice / metodologia de admitere), comunicate candidaților împreună cu rezultatele concursului de admitere (a se vedea art. 41 al. 4).
(2) Comisiile de admitere ale facultăților vor rezolva contestațiile în conformitate cu procedurile prevăzute (în acest sens) în criteriile specifice / metodologiile proprii de admitere.
(3) Contestațiile referitoare la concursul de admitere pe bază de dosare (art. 41 al. 3) se rezolvă analizând temeinicia eventualelor erori semnalate de contestatari.
(4) Lucrările scrise, ale căror note sunt contestate conform art. 41 al. 4, vor fi reevaluate (conform art. 38 al. 1 și al. 2) de cadrele didactice special desemnate pentru rezolvarea contestațiilor, altele decât cele care au evaluat inițial lucrările (art. 15 al. 1).
(5) Deciziile comisiilor de admitere cu privire la contestații sunt definitive și vor fi făcute publice prin afișare la sediile facultăților și pe site-urile web ale acestora.
(6) Ca urmare a rezolvării contestațiilor, dacă este cazul, Comisiile de admitere ale facultăților reclasifică candidații conform noii situații, refac doar acele liste afectate de reclasificare (respectând prevederile art. 42 al. 1) și le fac publice (prin afișare la sediile facultăților, pe site-urile web ale acestora și pe pagina web a universității, la secțiunea destinată admiterii).

Art. 43.
(1) După afișarea rezultatelor concursului de admitere, candidații declarați admiși, pe locuri fără taxă sau cu taxă, trebuie să confirme ocuparea sau neocuparea locurilor câștigate prin concurs, numai în perioadele stabilite de facultăți în acest scop, conform prevederilor cuprinse în regulamentele sau metodologiile de admitere ale acestora; La confirmarea locului ocupat prin concurs, toţi candidaţii admişi, atât pe locurile fără taxă cât şi pe locurile cu taxă, vor achita taxa de înmatriculare în cuantum de 25 de lei.
(2) Candidații admiși pe locuri fără taxă, luând în considerare prevederile legale în vigoare (sintetizate în art. 6 al. 14 și al. 15 din prezentul regulament), vor confirma ocuparea locurilor (dobândite prin concurs) completând și semnând contracte de studii și depunând la dosarul de concurs diplomele de absolvire (sau întregul dosar de concurs, conform art. 24 al. 6 și al. 7, dacă s-au înscris online), în original, după caz (diplome de bacalaureat, diplome de licență etc.).
(3) Pentru respectarea prevederilor legale în vigoare sau din proprie voință, candidații admiși pe locuri fără taxă pot renunța la locurile câștigate prin concurs, completând și semnând declarații (pe proprie răspundere) prin care atestă neocuparea locurilor sau prin retragerea dosarelor de concurs și semnând pentru aceasta. În același mod pot renunța la locurile câștigate prin concurs și candidații admiși pe locurile cu taxă.
(4) Candidații admiși pe locuri cu taxă vor confirma ocuparea locurilor prin completarea și semnarea contractelor de studii și a celor de școlarizare, prezentarea diplomelor de studii în original (dacă candidații nu urmează sau nu vor urma și alte programe de studii) sau a adeverințelor care indică facultățile la care acestea sunt depuse (numai dacă candidații urmează sau vor urma studiile pe locuri bugetate în alte părți) și a chitanțelor care confirmă achitarea primelor rate ale taxelor de studii. Dacă acești candidați s-au înscris online vor prezenta întregul dosar de concurs (în conformitate cu prevederile art. 24 al. 6 și al. 7).
(5) Candidații în așteptare pot confirma rămânerea sau retragerea din concurs. Dacă rămân în concurs (în vederea reclasificării candidaților ca urmare a retragerii unor candidați și/sau neconfirmării ocupării locurilor de către alți candicați) aceștia vor completa dosarele de concurs cu diplomele de absolvire în original sau cu adeverințele care atestă că aceste diplome în original sunt depuse la alte facultăți, respectiv vor confirma în scris la facultățiile unde au depus dosarul de înscriere opțiunea de rămânere în concurs. Dacă acești candidați s-au înscris online vor prezenta întregul dosar de concurs (în conformitate cu prevederile art. 24 al. 6 și al. 7).
(6) Candidații declarați admiși, pe locuri fără taxă sau cu taxă, care nu au confirmat ocuparea locurilor în perioadele stabilite de facultăți vor fi eliminați din concurs. Vor fi eliminați din concurs (și nu vor participa la reclasificarea candidaților în urma perioadei de confirmare a locurilor) și candidații în așteptare care nu au confirmat rămânerea în concurs.
(7) Facultățile pot prevedea în propriile criterii specifice / metodologii de admitere condiții specifice pentru confirmarea ocupării locurilor sau rămânerea candidaților în concurs.

Art. 44.
(1) La sfârșitul perioadei de confirmare a ocupării locurilor pentru candidații admiși (respectiva rămânerii în concurs pentru candidații în așteptare), se va realiza reclasificarea candidaților pe baza opțiunilor acestora (procedură denumită și „glisare„). Reclasificarea candidaților se realizează după fiecare sesiune de admitere, cel târziu în ziua anterioară începerii sesiunii de admitere următoare sau a anului universitar, după caz.
(2) În urma procesului de reclasificare se vor întocmi listele cu rezultatele finale ale concursului: listele finale cu candidații declarați admiși (în condițiile prevăzute de art. 43 al. 2) și listele finale cu candidații respinși (în care vor fi incluși toți candidații în așteptare care nu au fost admiși în urma reclasificării acestora).
(3) După ce vor fi atent verificate de Comisiile de admitere ale facultăților și apoi validate de Comisia Centrală de Admitere, listele cu rezultatele finale ale concursului se vor face publice prin afișare la sediile facultăților (în locuri vizibile) și pe site-urile web ale acestora, respectiv pe pagina web a universității (Ia secțiunea destinată admiterii).
(4) Rezultatele finale ale concursului nu mai pot fi contestate.

Art. 45. Candidații care au achitat prima tranșă a taxelor de studii și care în urma reclasificării ajung să ocupe locuri fără taxă vor beneficia de restituirea sumelor achitate, în cel mult 7 zile lucrătoare de la solicitarea acestora.

Art. 46.
(1) Dosarele de concurs ale candidaților admiși rămân la facultățile în care vor studia, până la finalizarea studiilor. Celorlalți candidați li se vor restitui dosarele de concurs în condițiile prevăzute de art. 6 al. 20.
(2) Comisiile de examen ale facultăților transmit secretariatelor facultăților dosarele de concurs complete, ale tuturor candidaților admiși, până cel târziu în preziua începerii anului universitar.

Admiterea la programe de studii postdoctorale și programe de formare și dezvoltare profesională continuă

Art. 47.
(1) La Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu admiterea se organizează admitere prin concurs și pentru următoarele tipuri de studii postuniversitare
a) studii postdoctorale – în cadrul scolii doctorale a universității, la programele de studii legal constituite;
b) programe de formare și dezvoltare profesională continuă (specializare, perfecționare etc.) – în Departamentul de Învățământ la Distanță și Învățământ cu Frecvență Redusă sau în cadrul facultăților, conform ofertei educaționale a acestora, cu respectarea legislației în vigoare;

Art. 48. Pentru tipurile de studii postuniversitare precizate la art. 48 din prezentul regulament, școlarizarea se face doar pe locuri cu taxă sau finanțate din alte surse.

Art. 49. Admiterea la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu se realizează, pentru toate studii postuniversitare (postdoctorale sau de formare și dezvoltare profesională continuă), cu respectarea legislației în vigoare, în baza prezentului regulament, completat cu prevederile criteriilor specifice / metodologiilor de admitere ale facultăților componente și a Departamentului de Învățământ la Distanță și Învățământ cu Frecvență Redusă (după caz).

Art. 50.
(1) Pentru studiile postdoctorale, Școala Doctorală va include în metodologia de admitere criterii / precizări exprese privind admiterea la acest tip de studii, pe baza prezentului regulament și a legislației în vigoare
(2) Departamentul de Învățământ la Distanță și Învățământ cu Frecvență Redusă, respectiv facultățile organizatoare de studii postuniversitare, vor elabora criterii specifice sau metodologii proprii de admitere la programele de formare și dezvoltare profesională continuă, particularizând prevederile prezentului regulament la specificul programelor de studii oferite.
(3) Toate criteriile specifice / metodologiile de admitere menționate anterior (în art. 51, al. 2) nu pot conține prevederi contradictorii acestuia. Acestea vor fi făcute publice prin afișare la sediile și pe site-urile web ale facultăților, și Departamentul de Învățământ la Distanță și Învățământ cu Frecvență Redusă.

Art. 51. În mod analog celor prevăzute la art. 8, se constituie Comisii de admitere în cadrul Școlii doctorale, Departamentului de Învățământ la Distanță și Învățământ cu Frecvență Redusă, respectiv facultăților în care se organizează programe de studii postuniversitare, cu minimum 30 de zile înainte de începerea concursului de admitere. Aceste comisii au structuri asemănătoare și au același statut cu cel al Comisiilor de admitere ale facultăților. Din punct de vedere al concursului de admitere, acestea sunt asimilabile Comisiilor de admitere ale facultăților și prevederile referitoare la Comisiile de admitere ale facultăților se extind și asupra acestora, cu adaptările de rigoare.

Art. 52.
(1) Înscrierea candidaților la concursul de admitere pentru studiile postdoctorale, respectiv studiile postuniversitare de perfecționare, specializare, formare și dezvoltare profesională continuă, se face în mod similar, ca în cazul celorlalte tipuri de studii universitare (de licență și de master), perioada minimă de înscriere fiind tot de 6 zile, însă înscrierea candidaților se va face la sediul Biroului doctorate al universității – pentru studiile postdoctorale, respectiv la sediul Departamentului de Învățământ la Distanță și Învățământ cu Frecvență Redusă sau la sediile facultăților organizatoare – pentru studiile postuniversitare de perfecționare, specializare, formare și dezvoltare profesională continuă.
(2) În metodologiile / criteriile de admitere proprii, Școala doctorală, Departamentul de Învățământ la Distanță și Învățământ cu Frecvență Redusă sau facultățile organizatoare de studii postuniversitare, stabilesc cu exactitate perioadele de înscriere, pentru fiecare sesiune a concursului de admitere fiind precizat totodată programele orare zilnice pentru fiecare perioadă de înscriere stabilită.
(3) Perioadele și programele orare stabilite pentru înscrierea la concursul de admitere pot fi modificate doar în condițiile prevăzute de art. 9 al prezentului regulament.

Art. 53.
(4) Probele de concurs, indiferent de tipul lor, pentru admiterea la programele de studii postdoctorale sau la programele de formare și dezvoltare profesională continuă (specializare, perfecționare etc.) se desfășoară pe baza prevederilor detaliat prezentate în criteriile specifice / metodologiile de admitere elaborate de Școala doctorală, Departamentul de Învățământ la Distanță și Învățământ cu Frecvență Redusă, sau facultăți (după caz), cu respectarea tuturor celorlalte acte normative în vigoare