Dispoziții finale

Art. 54.
(1) În conformitate cu prevederile legislației din domeniu, Facultățile (respectiv Școala doctorală și Departamentul de Învățământ la Distanță și Învățământ cu Frecvență Redusă) vor lua măsuri privind egalitatea de şanse pentru persoanele cu handicap înscrise la concursul de admitere, asigurând, acolo unde este necesar, suport adiţional adaptat nevoilor persoanelor cu handicap, sprijinind accesul acestora la concursurile de admitere desfășurate în facultățiile respective.
(2) Pe baza documentelor medicale doveditoare, candidații care se încadrează într-o categorie de handicap vor solicita în scris Comisiei de Admitere de la nivelul facultății unde și-au depus dosarul de înscriere, suport adiţional adaptat handicapului respectiv, în vederea susținerii probelor din cadrul concursului de admitere.
(3) Pentru candidații cu deficiențe motorii facultățile vor organiza susținerea probelor într-o clădire și sală care să permită accesul acestor categorii de candidați.
(4) Pentru candidații care sunt sub tratament medical (medicamente de orice tip sau insulină) li se va permite asiguarea condițiilor pentru efectuarea tratamentului respectiv în timpul examenului, dacă este imperios necesar.
(5) Pentru candidații care nu pot redacata lucrarea scrisă de la examenul de admitere decât în condiții limitate și nici nu pot dicta conținutul temei unei alte persoane din cauza unor deficiențe multiple asociate sau din cauza altor motive ce țin de modul de desfășurare a examenului, se va mări timpul de examinare cu cel mult 1,5 ore.

Art. 55.
(1) Facultățile (respectiv Școala doctorală și Departamentul de Învățământ la Distanță și Învățământ cu Frecvență Redusă) vor depune la rectoratul universității câte un exemplar al tuturor listelor cu rezultatele finale ale concursului (după fiecare sesiune a concursului de admitere, dacă este cazul), validate de Comisia Centrală de Admitere, semnate și ștampilate corespunzător. Aceste liste nu pot fi modificate.
(2) Pe baza listelor cu rezultatele finale ale concursului, prin decizia rectorului universității, se va realiza înmatricularea candidaților, care vor dobândi astfel statutul de student (student-doctorand sau cursant, după caz) în anul universitar 2018-2019.
(3) Retragerile sau reclasificările/glisările ulterioare se rezolvă după mecanismele valabile în cazul studenților înmatriculați, pe baza regulamentelor și prevederilor legale în vigoare.

Art. 56.
(1) Facultățile vor păstra lucrările scrise ale candidaților admiși (inclusiv lucrările practice din domeniul artistic) pe toată durata studiilor acestora. În cazul candidaților respinși durata de păstrare a lucrărilor se reduce la un an de la terminarea concursului de admitere.
(2) Cataloagele, borderourile de notare sau corectură și listele cu rezultatele concursului de admitere se vor păstra minimum 5 ani în arhiva universității.

Art. 57. Consiliul de administrație al universității va decide, în condițiile legii, destinația taxelor de admitere și modul de recompensare a persoanelor care desfășoară activități pentru pregătirea și desfășurarea concursului de admitere, în urma propunerilor Comisiei centrale de admitere și a Comisiilor de admitere ale facultăților (școlii doctorale sau Departamentul de Învățământ la Distanță și Învățământ cu Frecvență Redusă, după caz).

Art. 58.
(1) Prezentul regulament intră în vigoare în urma aprobării acestuia de către Senatul universității.
(2) Toate reglementările și hotărârile anterioare privitoare la admitere sunt abrogate din momentul intrării în vigoare a prezentului regulament.
(3) În caz de necesitate, prezentul regulament poate fi modificat sau completat numai în condițiile specificate în art. 10.
(4) Anexele 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul regulament.
(5) Prezentul regulament se va face public prin afișare la sediul universității și pe site-ul web al acesteia și devine obligatoriu pentru toate concursurile de admitere organizate la toate programele de studii din cadrul universității.