Dispoziții generale

Art. 1. Prezentul regulament a fost elaborat în temeiul art. 142 al. 2 al Legii Educației Naționale (Legea nr. 1/2011), și în conformitate cu articolele 138, 145, 151, 156, 158, 160, 163, 174, 176, 199, 200, 277 şi 304 din aceiași Lege a Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum și cu toate prevederile legale aplicabile, aflate în vigoare la data întocmirii:
• Ordinul MEN Nr. 3062/2018 din 16 ianuarie 2018 privind modificarea art. 13 din anexa Ordinului ministrului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr. 6102/2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat
• Ordinul MENCS Nr. 6102/2016 din 15 decembrie 2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat
• ORDIN nr. 3163/2012 din 1 februarie 2012 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a programelor postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă
• Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare;
• Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 133/2000 privind învăţământul universitar şi postuniversitar de stat cu taxă, peste locurile finanţate de la bugetul de stat, aprobată cu modificări prin Legea nr. 441/2001, cu modificările ulterioare;
• Hotărârea Guvernului nr. 1.004/2002 privind stimularea elevilor şi studenţilor care au primit distincţii la olimpiadele şcolare internaţionale organizate pentru învăţământul preuniversitar şi a doctoranzilor care au obţinut rezultate deosebite în activitatea de cercetare, cu modificările şi completările ulterioare;
• Hotărârea Guvernului nr. 404/2006 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de masterat;
• Hotărârea Guvernului nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat;

Art. 2.
(1) La Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu admiterea se organizează pentru toate ciclurile de studii universitare, prin concurs, astfel:
a) pentru ciclul I – studii universitare de licență și ciclul II – studii universitare de master, admiterea se organizează la fiecare facultate a universității, pe domeniile de studii de licență, la programele de studii autorizate să funcționeze provizoriu sau care sunt acreditate conform legii, respectiv la programele de studii universitare de masterat acreditate în cadrul instituţiei de învăţământ superior, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
b) pentru ciclul III – studii universitare de doctorat, admiterea se realizează în cadrul Școlii Doctorale, pe domeniile de studii universitare de doctorat aprobate legal în cadrul acesteia.

Art. 3.
(1) Candidații pot concura, conform ofertei educaționale a universității, după caz, pe următoarele tipuri de locuri:
a) fără taxă, locurile fiind subvenționate de la bugetul de stat;
b) cu taxă, a cărei valoare este aprobată anual de Senatul universității pentru fiecare program de studii.
(2) Pentru ciclurile de studii universitare (licență, masterat și doctorat) oferta educațională a universității poate conține locuri cu taxă și locuri fără taxă.
(3) Locurile finanțate de la bugetul de stat prin granturi de studii (fără taxă) sunt stabilite anual prin Ordin al ministrului educației naționale, pe baza cifrelor de școlarizare aprobate anual prin Hotărâre de Guvern.
(4) Numărul total al candidaților declarați admiși, atât pe locuri subvenționate de la bugetul de stat, cât și pe locurile cu taxă, nu poate depăși cifra de școlarizare aprobată de ARACIS pentru fiecare program de studii de licență, respectiv pentru fiecare domeniu de studii universitare de masterat.

Art. 4. Conform ofertei educaționale a universității, în funcție de ciclurile de studii universitare, candidații pot opta pentru următoarele forme de organizare a programelor de studii:
a) învățământ cu frecvență (IF) – pentru studiile de licență (ciclul I), master (ciclul II) și doctorat (ciclul III);
b) învățământ cu frecvență redusă (IFR) – pentru studiile de licență (ciclul I) și master (ciclul II);
c) învățământ la distanță (ID) – doar pentru studiile de licență (ciclul I).

Art. 5.
(1) Admiterea la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu se realizează, pentru fiecare ciclu de studii universitare (pentru toate tipurile de locuri și formele de organizare a programelor de studii), cu respectarea legislației în vigoare, în baza prezentului regulament, completat cu prevederile criteriilor specifice / metodologiilor de admitere ale facultăților componente și școlii doctorale (după caz).
(2) Consiliile facultăților vor elabora criterii specifice / metodologii proprii privind organizarea și desfășurarea admiterii la ciclurile de studii universitare de licență și master, pentru toate formele de organizare a programelor de studii, în funcție de specificul fiecărei facultăți, în conformitate cu prezentul regulament și cu legislația în vigoare, criterii / metodologii care vor fi aprobate de Consiliul de Administrație al ”Universității Lucian Blaga” din Sibiu.
Pentru prevederile legate de admiterea la programele de învățământ cu frecvență redusă și la distanță facultățile se vor consulta și vor colabora cu Departamentul pentru Învățământ la Distanță și Frecvență Redusă din cadrul universității.
(3) Admiterea în ciclul de studii universitare de master se face prin concurs, pe baza verificării cunoștințelor specifice domeniului de studiu prin probe scrise şi/sau orale pe baza unei bibliografii cuprinzând lucrări de specialitate. Stabilirea tematicii, bibliografiei, modului de calcul al mediei finale precum şi anunţarea acestora sunt de competenţa fiecărei facultăţi.
(4) Pentru studiile universitare de doctorat, Școala Doctorală va elabora o metodologie de admitere, pe baza prezentului regulament și a legislației în vigoare, metodologie care va fi aprobată de Consiliul de Administrație al ”Universității Lucian Blaga” din Sibiu.
(5) Toate criteriile specifice / metodologiile de admitere menționate anterior (în art. 5) nu pot conține prevederi contradictorii acestuia. Acestea vor fi făcute publice prin afișare la sediile și pe site-urile web ale facultăților, școlii doctorale.
(6) Înscrierea la concursul de admitere se face personal de către candidat, pe baza cărții de identitate / pașaportului sau de către o altă persoană, în numele candidatului, pe bază de procură notarială.
(7) Criteriile specifice / metodologiile de admitere proprii, anterior menționate (în art. 5), se vor face publice și vor conține, în mod obligatoriu, informații referitoare la:
a) oferta educațională, respectiv programele de studii și locurile disponibile pentru toate formele de organizare a acestora, conform cifrelor de școlarizare propuse și/sau aprobate;
b) calendarul concursului de admitere, pentru fiecare sesiune de concurs, după caz;
c) proba sau probele concursului de admitere, conținutul și modul/modurile de desfășurare a acesteia/acestora (în scris, oral sau practic – după caz);
d) tematica și bibliografia aferente fiecărei probe de concurs;
e) criteriul/criteriile de selecție a candidaților și criteriile pentru departajarea candidaților plasați pe ultimul loc, cu aceeași medie (a se vedea art. 6 al. 7 din prezentul regulament);
f) facilitățile sau condițiile speciale referitoare la admiterea candidaților la concursul de admitere (pentru candidații cu performanțe deosebite, candidații de diverse etnii, candidații străini etc.);
g) documentele necesare pentru înscrierea candidaților la concursul de admitere (conținutul dosarului de concurs);
h) taxele de înscriere la concursul de admitere;
i) procedura/procedurile de stabilire a subiectelor pentru probele de concurs, a baremelor sau grilelor de corectare și modalitățile de evaluare/reevaluare a probelor de concurs;
j) comunicarea rezultatelor concursului de admitere (pe probe, provizorii, finale);
k) condițiile în care se depun contestații și modul de rezolvare a acestora;
l) modalitățile de confirmare a locurilor ocupate prin concurs, de renunțare la acestea sau de retragere a dosarelor de concurs;
m) înmatricularea candidaților declarați admiși, la studiile pentru care au concurat.