Înscrierea candidaților

Art. 19.
(1) Înscrierea candidaților la concursul de admitere pentru ciclurile de studii universitare de licență și de master, la toate formele de învățământ, se face (pentru fiecare sesiune a concursului, dacă este cazul) într-o perioadă de minimum 6 zile, la sediile Comisiilor de admitere ale fiecărei facultăți. Înscrierea candidaților se poate face și online, în condițiile prevăzute la art. 24 din prezentul regulament. Dacă este cazul, facultățile pot organiza Subcomisii de admitere în alte localități în care desfășoară diferite programe de studii, de orice fel.
(2) În cazul studiilor doctorale, perioada minimă de înscriere este tot de 6 zile, însă înscrierea candidaților se va face la sediul Biroului doctorate al universității.
(3) În metodologia de admitere proprie, Școala doctorală stabilește cu exactitate perioadele de înscriere, pentru fiecare sesiune a concursului de admitere.
(4) Comisiile de admitere ale facultăților vor stabili programe orare zilnice pentru fiecare perioadă de Înscriere stabilită.
(5) Perioadele și programele orare stabilite pentru înscrierea la concursul de admitere pot fi modificate doar în condițiile prevăzute de art. 8 al prezentului regulament.

Art. 20.
(1) Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidații trebuie să fie:
a) absolvenți de liceu cu diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta – pentru studiile universitare de licență;
b) absolvenți ai ciclului de studii universitare de licență (ai studiilor universitare de lungă durată organizate conform Legii învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ai ciclului de studii universitare de licenţă organizate conform Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare), cu diplomă de licență (respectiv de inginer sau urbanist) sau diplomă echivalentă – pentru studiile universitare de master;
c) absolvenți cu diplomă de licenţă sau echivalentă ai studiilor universitare de lungă durată organizate conform Legii nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv absolvenți ai ciclului de studii universitare de master, cu diplomă de master sau echivalentă – pentru studiile universitare de doctorat;
d) absolvenți cu diplomă de doctor în științe sau diplomă echivalentă, obținută cu cel mult 5 ani înainte de începerea programului de studii – pentru studii postdoctorale;
e) absolvenți care au cel puțin studii universitare cu diplomă de licență (respectiv de inginer sau urbanist) sau echivalentă – pentru admiterea la studii postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă.
(2) În toate cazurile și pentru toate tipurile de studii, diplomele echivalente obținute în străinătate trebuie să fie recunoscute, ca atare (bacalaureat, licență, master sau doctorat), de către Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED) din cadrul Ministerului Educației Naționale(http://www.cnred.edu.ro/). Diplomele de doctor și titlurile de doctor obțiute în una din țările Uniunii Europene (UE), ale Spațiului Economic European (SEE) și ale Confederației Elvețiene se pot recunoaste de catre ULBS conform procedurii proprii și sunt valabile doar pentru admiterea la studii în cadrul ULBS.
(3) Absolvenții anului în curs pot prezenta la înscriere, în loc de diplome, adeverințe eliberate de instituțiile absolvite (licee sau facultăți, după caz), în care sunt precizate probele de examen, notele obținute la probele de examen și mediile generale obținute la examenul de finalizare a studiilor absolvite (bacalaureat, licență, master sau doctorat, după caz).

Art. 21.
(1) În cazul absolvenților din promoțiile anterioare, conform art. 153 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, diploma de licență a absolvenților învățământului superior de lungă durată, din perioada anterioară aplicării celor 3 cicluri de studii Bologna (școlarizați pe baza fostei legi a învățământului – Legea nr. 84/1995), este echivalentă cu diploma de studii de master în specialitate, obținută de absolvenții școlarizați în sistemul Bologna (conform Legii nr. 288/2004, referitoare la organizarea studiilor universitare pe cele 3 cicluri de studii universitare: licență, master și doctorat).
(2) Candidații care au urmat studiile în regim subvenționat de la bugetul de stat pe întreaga durată de școlarizare, la programe de studii din perioada anterioară aplicării celor 3 cicluri de studii Bologna și care dețin diplome în conformitate cu aliniatul anterior, se pot înscrie, pe baza acestora, fie la concursul de admitere pentru studii de master – numai pe locuri cu taxă, fie direct la admiterea pentru studii de doctorat – pentru locuri fără sau cu taxă.
(3) Candidații la programele de studii universitare de licență care au urmat parțial studiile în regim subvenționat de la bugetul de stat, (respectiv un număr de ani mai mic decât durata normală de studii aferentă specializării absolvite), la programe de studii din perioada anterioară aplicării celor 3 cicluri de studii Bologna și care dețin diplome în conformitate cu aliniatul 1, vor putea fi înscriși pe locuri fără taxă, pe baza acestor diplome și a unei adeverințe din care să rezulte numărul de ani în care au beneficiat de subvenție. Numărul anilor de studii în care mai pot beneficia de subvenție se calculează ca diferență între durata normală de studii aferentă specializării din sistemul Bologna și numărul anilor efectuați în regim fără taxă până în momentul înscrierii la examenul/concursul de admitere din anul 2018.
(4) Absolvenții învățământului universitar de scurtă durată (absolvenții de colegii universitare, după Legea nr. 84/1995) pot continua studiile în învățământul universitar de lungă durată actual (sistem Bologna), în cadrul domeniului studiat inițial sau apropiat acestuia, în regim de completare de studii. Aceștia vor fi admiși prin concurs, în aceleași condiții cu ceilalți candidați, pe liste separate, pe locuri subvenționate sau cu taxă, în funcție de regimul de studii urmat anterior, fără a se depăși capacitatea de școlarizare. Pentru aceștia facultățile vor echivala examenele promovate anterior și vor stabili eventualele examene de diferență (conform Regulamentului privind activitatea didactică). La fel se admit, în an superior, candidații care au întrerupt / abandonat, din diverse motive, studiile de licența sau master în sistem Bologna.
(1) La admitere pot candida cetățenii români și, în aceleași condiții prevăzute de lege pentru aceștia, inclusiv în ceea ce privește taxele de școlarizare, cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene.
(2) Admiterea pentru candidații de origine etnică română din Republica Moldova, Republica Albania, Republica Bulgaria, Fosta Republică lugoslavă a Macedoniei, Republica Serbia, Republica Croația, Republica Ucraina, Republica Ungară sau diaspora se efectuează în conformitate cu Metodologia de școlarizare a românilor de pretutindeni în învățământul din România, elaborată de Ministerul Educației Naționale și valabilă pentru anul școlar/universitar 2018-2019.
(3) În cazul candidaților din Republica Moldova, indiferent de ciclul de studii la care dau admitere (licență sau master), aceștia trebuie să facă dovada cetățeniei moldovenești, în cazul în care candidează, în condițiile legii, pe locurile special alocate pentru aceștia de ministerul de resort. În cazul dublei cetățenii, română și moldovenească, candidații vor opta pentru una dintre cetățeniile cu care vor să participe la concurs și această opțiune nu poate fi schimbată pe parcursul admiterii pentru anul universitar 2018-2019. Participarea la concursul de admitere se va face în condițiile specifice opțiunii exprimate. La fel vor proceda și ceilalți candidați aflați în situații similare.
(4) Candidații de etnie rromă pot candida pentru ocuparea locurilor bugetate rezervate acestora, conform dispozițiilor ministerului de resort. Candidații care optează pentru locurile rezervate etniei rrome, vor aduce la înscriere o recomandare eliberată de către o organizație legală a rromilor (semnată și ștampilată) sau alte documente legale (de la evidența populației, de exemplu), care atestă apartenența lor la această etnie.
(5) În condițiile legii, locurile rezervate de minister pentru românii de pretutindeni, candidații din Republica Moldova sau cetățenii de etnie rromă se vor aloca facultăților de către rectorat, prin Consiliul de administrație și/sau Comisia Centrală de Admitere, putând fi redistribuite conform solicitării candidaților, în perioada/perioadele de înscriere.
(6) La admitere pot participa și cetățenii străini din state terțe Uniunii Europene (UE), care se pot înscrie pentru a studia pe cont propriu valutar (cu taxă în valută), în conformitate cu prevederile Metodologiei pentru primirea la studii și școlarizarea cetățenilor străini din state terțe UE în învățământul de stat și particular acreditat din România, elaborată de Ministerul Educației Naționale și valabilă pentru anul școlar/universitar 2018-2019.
(7) Pot participa la admitere și candidații din țările cu care România a încheiat acorduri bilaterale privind învățământul, în condițiile prevăzute de respectivele acorduri.
(8) Recunoașterea studiilor efectuate de către candidați în afara României se va realiza în conformitate cu prevederile art. 6 al.12 și al. 13 din prezentul regulament.
(9) La admiterea în toate ciclurile de studii universitare cu predare în limba română, cetățenii străini au obligația să prezinte un certificat de competență lingvistică pentru limba română eliberat de către instituții abilitate de Ministerului Educației Naționale.

Art. 22.
(1) Pentru înscrierea la concursul de admitere, solicitanții vor întocmi dosare de concurs conținând acele documente personale specificate în criteriile specifice / metodologiile de admitere ale facultăților pentru care optează sau care sunt prevăzute de lege sau de metodologiile elaborate de minister pentru situații speciale (cele precizate în art. 22 al. 2 și al. 6).
(2) Dosarul de concurs este un dosar plic în care se pun, după caz, următoarele documente:
a) pentru studiile universitare de licență: fișa de înscriere (pe care candidatul o preia de la Comisia de admitere a facultății, o completează cu opțiunea/opțiunile de concurs și informațiile personale necesare și o semnează); fotocopie a certificatului de naștere; fotocopie după actul de identitate; adeverință medicală (de la cabinetele medicale sau de medicii de familie) în care se va preciza că solicitanții sunt apți medical pentru programele de studii la care aspiră; 3 fotografii de dimensiuni 3 cm x 4 cm (lățime x înălțime); diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta (eventual adeverință echivalentă – conform art. 20 al. 3, din prezentul regulament), în original / copie legalizată (Ia notar) / copie certificată ”Conform cu originalul” de către persoanele care au atribuții desemnate în acest sens, din cadrul comisiilor de admitere de la nivelul facultăților; chitanță care dovedește achitarea taxei de înscriere la concursul de admitere (cu excepția persoanelor scutite de această taxă, conform art. 24 al. 2 și al. 3); alte documente solicitate, după caz, conform legii, criteriilor / metodologiilor de admitere aplicabile: adeverințe care justifică scutirea de la plata taxei de admitere, care arată calitatea de student și situația școlară a unor solicitanți etc.; declarații pe proprie răspundere cu privire la studiile urmate și la regimul de finanțare a acestora, legitimații de concurs de la admiterea la alte facultăți, fotocopii ale unor documente necesare (de exemplu certificate de căsătorie sau hotărâri judecătorești privind schimbarea numelui); documente justificative pentru solicitanții aflați în cazuri speciale etc.;
b) în cazul studiilor universitare de master: aceleași documente ca pentru studiile universitare de licență (inclusiv alte documente, în funcție de situație) la care se adaugă diplomă de licență (respectiv de inginer sau urbanist) sau echivalentă (eventual adeverință echivalentă – conform art. 20 al. 3, din prezentul regulament);
c) pentru studiile universitare de doctorat: aceleași documente ca pentru studiile universitare de master (inclusiv alte documente, în funcție de situație și de prevederile metodologiei de admitere la școala doctorală a universității), la care se adaugă diploma de master sau diploma echivalentă (eventual adeverință echivalentă – conform art. 20 al. 3, din prezentul regulament); fotocopii pentru foile matricole ale studiilor universitare efectuate, curriculum vitae, lista cu titlurile lucrărilor științifice elaborate și publicate, certificat de competență lingvistică și alte documente (în funcție de situație);
d) în cazul studiilor postdoctorale: aceleași documente ca pentru studiile universitare de doctorat (inclusiv alte documente, în funcție de situație și de prevederile metodologiei de admitere la școala doctorală a universității), la care se adaugă diploma de doctor sau diploma echivalentă (eventual adeverință echivalentă, conform art. 20 al. 3, din prezentul regulament);
e) pentru studiile postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă: aceleași documente ca pentru studiile universitare de licență (inclusiv alte documente, în funcție de situație și de tipul programului de studii), la care se adaugă fotocopii legalizate după diploma de master și/sau de doctor (sau adeverințe echivalente, în original), dacă este cazul.
(3) Pentru a facilita întocmirea dosarelor de concurs ale candidaților, în Anexa 1 este prezentat tabelul sinoptic cu documentele necesare la înscriere, în funcție de tipul de studii pentru care optează candidatul.
(4) Documentele din dosarele de concurs ale candidaților și cele utilizate la înmatricularea candidaților declarați admiși trebuie să cuprindă, pentru fiecare candidat, informațiile necesare gestionării corespunzătoare a concursului de admitere și înmatriculării studenților în Registrul matricol unic (a se vedea anexele OMECTS nr. 3313/2012).
(5) La înscriere, dosarele de concurs întocmite de candidați vor fi verificate de persoanele desemnate în acest scop de către Comisiile de admitere ale facultăților, care efectuează înscrierea candidaților și eliberează legitimațiile de concurs doar dacă dosarele analizate conțin toate documentele necesare. Candidații verifică legitimațiile de concurs și le preiau numai dacă sunt corect întocmite.
(6) Candidații vor fi rugați să completeze chestionarele elaborate de Biroul de marketing și relații publice (din cadrul Direcției de Comunicații și Marketing a Universității). Comisiile de admitere vor colecta chestionarele pe tipuri de studii și le vor preda (la sfârșitul admiterii, cu procese-verbale adecvate) Biroului de marketing și relații publice, în vederea realizării studiului privind caracteristicile candidaților la admiterea în anul universitar 2018-2019.
(7) Pentru fiecare domeniu de studii sau program de studii, candidații care nu îndeplinesc criteriile de stabilire a mediei de admitere nu pot fi înscriși la concursul de admitere.
(8) Dosarele de concurs rămân la comisia de admitere la care s-a făcut înscrierea, care le va păstra în condiții de securitate (în dulapuri metalice, de exemplu) pe toată perioada desfășurării concursului de admitere. Candidații primesc și păstrează (pe lângă legitimațiile de concurs – conform art. 24 al. 5) doar duplicatul/copia fișei de înscriere.
(9) După terminarea perioadei de înscriere opțiunile candidaților, ordinea acestora sau alte informații conținute de fișele de înscriere nu mai pot fi modificate.

Art. 23.
(1) Taxele de înscriere la concursul de admitere, precum și taxele de înmatriculare și taxele de studii, se stabilesc anual prin hotărârea Senatului universității, pe baza propunerilor Consiliilor facultăților și se fac publice. Valorile taxelor stabilite nu pot fi modificate pe parcursul anului universitar.
(2) Conform legii, copiii personalului didactic aflat în activitate sunt scutiți de plata taxelor de înscriere la concursurile de admitere în învățământul superior.
(3) De asemenea, la concursurile de admitere organizate la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu se scutesc de la taxa de înscriere, pentru o singură dată într-o sesiune de admitere, următoarele categorii de candidați:
a) angajații Universității „Lucian Blaga” din Sibiu și copiii angajaților care nu se încadrează în prevederea art. 24 al. 2;
b) copiii pensionarilor care au fost angajați ai Universității „Lucian Blaga” din Sibiu;
c) copiii personalului didactic pensionat sau decedat;
d) orfanii de ambii părinți;
e) tinerii proveniți din centrele de plasament sau din plasament familial;
f) candidații cu dizabilități dovedite prin documente eliberate de organele abilitate de lege.
(4) Scutirea de la plata taxei de înscriere nu presupune și scutirea de la plata taxelor de studii în cazul ocupării unui loc cu taxă.
(5) După efectuarea înscrierii, taxele de înscriere la concursul de admitere nu se restituie chiar dacă candidații își retrag dosarul de concurs înainte de încheierea perioadei de înscriere

Art. 24.
(1) Înscrierea candidaților la concursul de admitere se poate face și online la adresa: http://admitere.ulbsibiu.ro.
(2) În acest caz, solicitanții își vor pregăti toate documentele personale necesare întocmirii dosarelor de concurs, cu excepția fișelor de înscriere.
(3) Accesând pagina web special destinată admiterii, candidații vor completa pe proprie răspundere (în baza documentelor personale), fișele de înscriere online, cu toate informațiile solicitate, inclusiv cele referitoare la dovezile achitării taxelor de înscriere la concursul de admitere, pe numele candidaților (cu menționarea programelor/domeniilor de studii și facultăților la care aceștia candidează). De asemenea, vor completa și chestionarul online necesar pentru realizarea studiului privind caracteristicile candidaților la admiterea în anul universitar 2018-2019.
(4) După completarea integrală a fișelor de înscriere online acestea devin disponibile candidaților și comisiilor de admitere, sub formă de document imprimabil.
(5) Candidații care s-au înscris online la concursul de admitere trebuie să participe la toate probele de concurs prevăzute, de la caz la caz, pentru programele de studii la care concurează. Participarea la concurs se face pe baza actului de identitate și a fișei de înscriere online (care ține locul legitimației de concurs).
(6) Candidații înscriși online vor prezenta dosarele de concurs Comisiilor de admitere ale facultăților la care candidează doar în cazul în care sunt declarați admiși sau dacă sunt pe listele de așteptare, în perioadele de confirmare a ocupării locurilor (conform calendarelor concursurilor de admitere la care au candidat). Dosarele vor conține toate documentele necesare, fără excepție. Dacă candidații vor să confirme locuri finanțate de la buget (fără taxă) dosarele vor conține originalele diplomelor de absolvire specificate de regulamentele/metodologiile de admitere, în funcție de situație.
(7) Dosarele de concurs întocmite de candidații înscriși online vor fi verificate (Ia confirmarea ocupării locurilor) de persoanele desemnate în acest scop de Comisiile de admitere ale facultăților. Dacă informațiile din acestea coincid cu cele declarate în fișele de Înscriere online atunci candidații pot confirma ocuparea locurilor pentru care au concurat (sau pot rămâne în așteptare). În caz contrar, se consideră că s-a comis fraudă și candidații în cauză vor fi eliminați din concurs.

Art. 25.
(1) Pentru respectarea prevederilor legale în vigoare privind regimul de studii în România, pentru candidatele și candidații care și-au schimbat numele (prin căsătorie, înfiere sau hotărâri judecătorești), înscrierea la concurs se va face cu numele din certificatele de naștere.
(2) În scopul evitării unor neînțelegeri, atunci când se efectuează operații de legitimare pe baza actului de identitate, se impune ca după numele din certificatul de naștere să fie înscris în paranteză și numele din certificatul de căsătorie, de înfiere sau cel stabilit prin hotărâri judecătorești de schimbare a numelui (sau prenumelui, dacă este cazul).
(3) Pentru deosebirea candidaților, între numele și prenumele acestora se vor înscrie inițialele prenumelor părinților, ale taților sau – după caz – ale mamelor.

Art. 26.
(1) Candidații la studiile universitare de licență care au obținut, în perioada studiilor liceale, distincții (premiile I, II, III, mențiune) la olimpiadele școlare internaționale recunoscute de Ministerul Educației Naționale beneficiază de dreptul de a se înscrie, fără susținerea concursului de admitere, pe locuri finanțate de la buget (fără taxă). Acești candidați, pot urma, la cerere, fără taxe de şcolarizare cursurile a două facultăţi în instituţii de învăţământ superior de stat, conform H.G. nr. 1004/2002
(2) Candidații care au obținut în perioada studiilor liceale distincții (premiile I, II, III sau mențiune) la olimpiadele școlare și/sau la alte concursuri naționale desfășurate sub egida ministerului de resort și recunoscute de către acesta, pot să beneficieze de dreptul de a ocupa un loc subvenționat de la bugetul de stat (fără taxă), fără concurs.
(3) În criteriile de admitere specifice fiecărei facultăți, se vor menționa în mod explicit olimpiade școlare și concursurile naționale recunoscute, în general sau pentru fiecare domeniu de studii.
(4) Pentru programele de studii de licență din domeniile artistice și sportive, facultățile pot acorda (prin criteriile specifice / metodologiile de admitere proprii) facilități pentru înscrierea și admiterea candidaților care au obținut rezultate/performanțe deosebite la concursuri sau festivaluri artistice internaționale de prestigiu, respectiv la concursuri sportive continentale, mondiale sau olimpice.
(5) Candidații aflați în situațiile anterior descrise se înscriu la concurs ca și ceilalți candidați, plătesc taxa de înscriere la concurs, depun la dosarul de concurs dovada distincțiilor primite și precizează în fișa de înscriere opțiunea/opțiunile de concurs.
(6) Comisiile de concurs ale facultăților verifică autenticitatea dovezilor prezentate și, după ce fac toate verificările necesare, comunică candidaților dacă beneficiază de facilitatea de a fi admiși fără concurs, sau nu, după caz.

Art. 27. Comisiile de admitere ale facultăților afișează zilnic situația numerică a înscrierilor, atât la sediile facultăților și pe paginile web proprii cât și pe pagina web a universității (Ia secțiunea destinată admiterii). Situațiile numerice prezentate pot specifica și numărul candidaților înscriși la două sau mai multe facultăți.
Art. 28. La încheierea perioadei de înscriere concursul de admitere continuă astfel:
a) pentru concursul pe bază de dosare se trece la clasificarea candidaților pe baza criteriilor prevăzute pentru departajarea acestora, în criteriile specifice / metodologiile de admitere ale facultăților și se pregătesc listele inițiale cu rezultatele concursului;
b) pentru concursurile care presupun susținerea unei/unor probe de concurs se trece la planificarea și pregătirea adecvată a desfășurării acesteia/acestora în funcție de numărul de candidați înscriși și de resursele facultăților și universității.