Organizarea concursului de admitere

Art. 6.
(1) Concursul de admitere poate consta în:
a) susținerea unei/unor probe de concurs, pe baza căreia/cărora sunt evaluați și clasificați candidații;
b) concurs pe bază de dosare, la care aprecierea candidaților se face pe baza notelor înregistrate în documentele depuse în dosarele de concurs ale acestora;
c) evaluarea mixtă a candidaților, luând în considerare atât notele obținute la susținerea probei/probelor de concurs cât și cele înregistrate în documentele depuse la dosarul de concurs.
(2) În cazurile a) și c), pentru testarea cunoștințelor și a capacităților cognitive ale candidaților, probele de concurs pot fi scrise sau/și orale. În unele situații se admit și probe practice notate. La aceste probe evaluarea candidaților se face cu note de la 1 la 10, putându-se acorda note întregi sau note cu maximum 2 (două) zecimale sau cu calificativ Admis/Respins. Dacă se realizează evaluarea pe bază de punctaje, punctajele obținute de candidați se vor transforma obligatoriu în note, pe baza unui sistem de transformare clar, anunțat candidaților în prealabil.
(3) Dacă este cazul, pentru testarea capacităților artistice sau sportive ale candidaților, concursul de admitere va conține în mod obligatoriu și o probă practică eliminatorie (eventual mai multe). Probele eliminatorii se susțin anterior celorlalte probe de concurs și aprecierea candidaților se face doar cu calificativele admis sau respins. Unele probe practice, cu excepția celor considerate eliminatorii, pot fi notate și luate în considerare la clasificarea candidaților.
(4) În cazurile b) și c), anterior prezentate, aprecierea candidaților se poate face, după caz, doar pe baza mediei generale și/sau a notelor obținute de aceștia la examenele de bacalaureat, licență, respectiv disertație. În cazul calificativelor obținute de către candidați la studiile efectuate în alte țări, dacă documentele de absolvire au fost recunoscute și echivalate conform legii (a se vedea art. 21 al. 2 din prezentul regulament), notele sau punctele vor fi transformate în note ale sistemului de notare din România, conform reglementărilor legale în vigoare.
(5) Nu pot fi luate în calcul mediile sau notele obținute de candidați în anii de studii.
(6) Media minimă de admitere în învățământul superior este 5 (cinci) în cazul studiilor de licență, 6 (șase) în cazul studiilor de master și 7 (șapte) în cazul studiilor doctorale sau un număr minim de puncte echivalent. Facultățile pot impune, în elaborarea criteriilor specifice de selecție, plafoane mai mari de medii sub care candidații să nu poată fi declarați admiși.
(7) Admiterea candidaților în învățământul superior se face în ordinea descrescătoare a mediilor generale obținute la concursul de admitere, în limita locurilor disponibile. Pentru departajarea candidaților plasați pe ultimul loc, cu aceeași medie, se vor aplica criteriile special prevăzute în acest scop în criteriile specifice / metodologiile de admitere ale facultăților (vor fi prevăzute minimum două criterii de departajare, astfel încât să nu se depășească numărul locurilor alocate).
(8) Durata probelor de concurs scrise este de maximum trei ore.
(9) Conform legii, condițiile de admitere, inclusiv cifrele de școlarizare (numărul de locuri) pentru fiecare program de studii la care se organizează concurs de admitere, se fac publice în fiecare an de către universitate, cu cel puțin 6 luni înainte de susținerea concursului de admitere.
(10) Concursul pentru admitere la toate formele de învățământ ale studiilor universitare se poate organiza în una sau două sesiuni, înainte de începerea anului universitar 2018-2019. A doua sesiune a concursului nu se mai desfășoară dacă la prima sesiune se ocupă toate locurile scoase la concurs. Dacă a doua sesiune are loc, candidații vor candida doar pe locurile rămase libere după încheierea primei sesiuni a concursului de admitere.
(11) Perioadele sesiunilor de admitere, formele și probele de concurs se stabilesc prin criteriile specifice / metodologiile de admitere proprii ale facultăților și se fac publice, conform prevederilor legale în vigoare, prin afișare la sediile facultăților și prin publicare pe paginile web proprii.
(12) La concursul de admitere pot participa cetățenii români și străini, care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege și de metodologiile specifice elaborate de Ministerul Educației Naționale, precum și de prevederile prezentului regulament și ale criteriilor specifice / metodologiilor de admitere ale facultăților universității. Astfel, pot participa cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene cu diplome de bacalaureat obţinute în statele menţionate, recunoscute de instituţiile de învăţământ superior, conform unei liste şi metodologii aprobate prin ordin al Ministrului Educaţiei Naţionale.
(13) Absolvenţii studiilor efectuate în străinătate care nu se regăsesc în categoriile prevăzute la alin. (12) pot participa la admiterea în ciclul de studii universitare de licenţă, în baza diplomei de bacalaureat recunoscute în conformitate cu metodologiile elaborate de către direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale. Fiecare candidat va avea obligația de a prezenta la înscrierea la concurs atestatul de recunoaștere a studiilor.
(14) În aceeași sesiune, candidații se pot înscrie și pot concura pentru admiterea la mai multe programe de studii, la aceeași facultate sau la facultăți diferite (inclusiv la universități diferite). Dacă vor fi admiși la mai multe programe de studii, candidații vor putea alege să studieze simultan la cel mult două programe de studii (indiferent de instituția de învățământ superior care le oferă), dintre care numai pentru un program de studii pot beneficia de gratuitate (loc fără taxă), conform legii.
(15) O persoană poate beneficia de finanțare de la buget (loc fără taxă) pentru un singur program de licență, un singur program de master și un singur program de doctorat. Costurile aferente depășirii duratelor învățământului gratuit, prevăzute de lege pentru fiecare program de studii universitare, se suportă de către studenți.
(16) Admiterea la studii universitare de licență poate fi susținută în limba română sau în limbile minorităților naționale, la programele de studii care funcționează în limba minorității naționale, dacă disciplinele de concurs au fost studiate în liceu în limbile respective. Pentru programele universitare şcolarizate în limba română, la solicitarea scrisă a candidatului, concursul de admitere se poate susţine şi în limba maternă a acestuia, cu respectarea autonomiei universitare.
(17) Pentru studiile universitare organizate într-o limbă străină, admiterea va fi susținută în limba străină de predare a programului respectiv de studii.
(18) Pentru studiile universitare organizate într-o limbă străină, alta decât cea a minorităților naționale, la admitere se va organiza obligatoriu o probă de competență lingvistică, eliminatorie, evaluată cu calificativele admis sau respins. La această probă, Comisiile de admitere pe facultăţi, pot recunoaşte certificatele/atestatele lingvistice prezentate în Anexă 2 a prezentului Regulament.
(19) Dobândesc statutul de student (student-doctorand sau cursant, după caz) numai acele persoane care au fost declarate admise pe listele cu rezultatele finale ale concursului de admitere și care au urmat procedura de înmatriculare.
(20) Candidaților declarați respinși, celor eliminați sau celor care renunță la concurs sau la locul obținut prin concurs li se restituie necondiționat dosarele de concurs, conform legii, fără perceperea vreunei taxe, în cel mult două zile lucrătoare de la depunerea cererii de restituire.

Art. 7.
(1) Pentru coordonarea activităților privind pregătirea, organizarea și desfășurarea concursului de admitere, cu cel puțin 90 de zile înainte de începerea acestuia se constituie Comisia Centrală de Admitere la universitate.
(2) Rectorul numește secretarul Comisiei Centrale de Admitere (CCA) din rândul cadrelor didactice cu experiență și îl propune spre validare Senatului universității.
(3) În componența Comisiei Centrale de Admitere intră membri ai Consiliului de administrație al universității, secretarul Comisiei Centrale de Admitere, alte cadre didactice și personal didactic auxiliar și nedidactic direct implicat în concursul de admitere. Componența Comisiei Centrale de Admitere și atribuțiile acesteia se stabilesc prin decizia rectorului și se validează de către Senatul universității. Rectorul este președintele Comisiei Centrale de Admitere.

Art. 8.
(1) Cu cel puțin 60 de zile înaintea de începerea concursului de admitere se constituie Comisiile de admitere ale facultăților, în componența cărora vor intra decanii, prodecanii, secretarii Comisiilor de admitere ale facultăților, cadrele didactice și personalul didactic auxiliar și nedidactic direct implicat în concursul de admitere. Decanii (sau prodecanii desemnați) sunt președinții Comisiilor de admitere ale facultăților. Aceștia propun secretarii, componenții Comisiilor de admitere ale facultăților și atribuțiile acestora, care se supun aprobării Consiliilor facultăților și validării Comisiei Centrale de Admitere.
(2) Comisiile de admitere ale facultăților sunt subordonate Comisiei Centrale de Admitere.
(3) Comisiile de admitere ale facultăților poartă întreaga răspundere pentru organizarea și desfășurarea concursului de admitere (Ia toate programele de studii oferite de facultate), respectarea legalității și asigurarea securității subiectelor și lucrărilor, în toate etapele desfășurării concursului.

Art. 9.
(1) Comisia Centrală de Admitere poate adopta hotărâri/decizii privind buna desfășurare a organizării și desfășurării concursului de admitere. Hotărârile/deciziile pot completa, în caz de necesitate, prevederile prezentului regulament sau pot aduce completări sau modificări în funcție de eventualele prevederi legale care survin. De asemenea, hotărârile pot viza rezolvarea unor situații deosebite sau neprevăzute (de exemplu înscrierea unui număr foarte mic de candidați la un program de studii sau redistribuirea unor locuri neocupate sau cu destinație specială).
(2) Pentru operativitate, hotărârile Comisiei Centrale de Admitere vor fi aprobate, în regim de urgentă, de Consiliul de administrație al universității și vor fi ulterior validate de Senatul universității.
(3) Hotărârile Comisiei Centrale de Admitere se fac publice. Prevederile acestora vor fi puse în practică de Comisiile de admitere ale facultăților și vor fi urmate de toți candidații la admitere.

Art. 10. Din momentul constituirii lor, Comisia Centrală de Admitere și Comisiile de admitere ale facultăților vor prelua toate sarcinile privind pregătirea, organizarea, îndrumarea și controlul concursului de admitere, asigurând coordonarea activității persoanelor implicate în desfășurarea acestor acțiuni.

Art. 11.
(1) Cu 45 de zile înaintea concursului, Comisiile de admitere ale facultăților vor înainta Comisiei Centrale de Admitere propunerile pentru personalul didactic și nedidactic implicat în concursul de admitere și lista consumabilelor și a celorlalte elemente de logistică necesare.
(2) Persoanele implicate în concursul de admitere urmează să participe la: elaborarea subiectelor probelor orale și scrise (eventual practice); evaluarea/reevaluarea lucrărilor scrise, a probelor orale și a celor practice, după caz; înscrierea candidaților; procesarea datelor; supravegherea sălilor sau desfășurarea altor activități conexe concursului de admitere; preluarea și rezolvarea contestațiilor; întocmirea listelor cu rezultatele concursului de admitere și comunicarea acestora.

Art. 12.
(1) Pe parcursul desfășurării concursului de admitere, Comisiilor de admitere ale facultăților li se vor asigura sedii cu dotări adecvate. De asemenea, acestea vor beneficia de spații potrivite pentru realizarea înscrierii candidaților la examen și desfășurării probelor de concurs.
(2) Sediile comisiilor trebuie să fie propice întocmirii, multiplicării, preluării, păstrării și difuzării subiectelor stabilite, păstrării și evaluării lucrărilor scrise ale candidaților, în condiții de deplină securitate. Acestea trebuie să fie suficient de spațioase deoarece persoanele antrenate în unele acțiuni nu vor putea părăsi sediile comisiilor în timpul desfășurării acestora.
(3) În sediul Comisiilor de admitere (precum și în celelalte spații în care se desfășoară activități legate de concursul de admitere) este INTERZIS accesul persoanelor care nu au atribuții în desfășurarea concursului de admitere și nu posedă legitimații speciale emise de Ministerul Educației Naționale, președintele Comisiei Centrale de Admitere sau președinții Comisiilor de admitere ale facultăților.
(4) Se interzice cu desăvârșire folosirea telefoanelor mobile sau a altor mijloace de comunicație în sălile în care se elaborează subiectele, în sălile de concurs și în sălile de evaluare/reevaluare a lucrărilor candidaților.

Art. 13.
(1) Membrii Comisiei Centrale de Admitere și membrii Comisiilor de admitere ale facultăților pot fi înlocuiți de președinții comisiilor respective, în următoarele situații:
a) când au printre candidații la concursul de admitere soți, soții, afini sau rude până la gradul al III-lea, inclusiv;
b) când devin indisponibili din motive de sănătate sau din alte motive obiective.
(2) Înlocuirile vor fi consemnate în hotărâri ale Comisiei Centrale de Admitere, adoptate, aprobate și validate în conformitate cu prevederile art.9.

Art. 14.
(1) Președintele Comisiei Centrale de Admitere, secondat de secretarul Comisiei Centrale de Admitere, va realiza instruirea membrilor Comisiei Centrale precum și a președinților și secretarilor Comisiilor de admitere ale facultăților cu privire la atribuțiile lor în organizarea și desfășurarea concursului de admitere.
(2) Înainte de începerea concursului, președinții și secretarii Comisiilor de admitere ale facultăților vor realiza instruirea persoanelor care vor fi implicate în organizarea și desfășurarea concursului de admitere, precizându-le în mod clar și concis atribuțiile care le revin. La finalul instruirii se vor întocmi procese verbale semnate de participanți.

Art. 15.
(1) După încheierea înscrierii candidaților la concursul de admitere, în funcție de numărul acestora, de numărul și diversitatea disciplinelor aferente probelor de concurs, Comisia Centrală de Admitere stabilește, pe baza propunerilor înaintate de facultăți (conform art. 11), prin tragere la sorți, următoarele:
a) lista nominală a personalului didactic care urmează a participa la elaborarea subiectelor;
b) lista nominală a personalului didactic care va fi antrenat în acțiuni de examinare orală a candidaților, de evaluare a lucrărilor scrise (cu excepția testelor de tip grilă), de evaluare a probelor practice sau de competență lingvistică (după caz) și de rezolvare a contestațiilor depuse de candidați.
(2) Listele anterior menționate sunt organizate pe facultăți, pentru toate probele de concurs aferente. Fiecare listă va conține și persoane de rezervă, care vor fi utilizate în caz de necesitate.
(3) Pentru probele de concurs care constau în teste tip grilă, Comisiile de admitere ale facultăților numesc cadrele didactice care vor corecta lucrările candidaților.

Art. 16.
(1) Repartizarea cadrelor didactice și a celorlalte persoane, pentru alte activități decât cele menționate în art. 15, se face de către președinții sau secretarii Comisiilor de admitere ale facultăților.
(2) Pe toată durata desfășurării activităților concursului de admitere, întregul personal didactic și auxiliar desemnat pentru aceasta se va afla la dispoziția Comisiilor de admitere ale facultăților, pentru a putea fi convocat și mobilizat în mod operativ.
(3) Cei care nu răspund convocării Comisiilor de admitere ale facultăților vor fi considerați absenți nemotivați și vor fi sancționați corespunzător legii și regulamentelor interne ale universității.

Art. 17.
(1) Cadrele didactice și alte persoane care se abat de la respectarea prevederilor criteriilor/metodologiilor de admitere, a prevederilor legale și a atribuțiilor primite sau care prin activitatea lor prejudiciază buna organizare și desfășurare a concursului, securitatea deplină a subiectelor și lucrărilor, aprecierea obiectivă a candidaților ori evaluarea și înregistrarea corectă a rezultatelor concursului, vor fi sancționate disciplinar, conform legii, regulamentelor și Cartei universității.
(2) În cazul constatării unor abateri, președintele Comisiei Centrale de Admitere sau președinții Comisiilor de admitere ale facultăților dispun încetarea imediată a atribuțiilor persoanelor vinovate și înlocuirea lor.

Art. 18.
(1) La Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, concursul de admitere pentru studiile universitare de licență și master, pentru toate formele de învățământ (cu frecvență, frecvență redusă și învățământ la distanță) și tipurile de finanțare (fără taxă și cu taxă), se organizează în perioada iulie – septembrie 2018, conform ofertei educaționale.
(2) Pentru studiile de doctorat admiterea se organizează în septembrie 2018.
(3) În cazul studiilor postuniversitare (postdoctorale și de formare și dezvoltare profesională continuă) admiterea se realizează în sesiune deschisă. În acest caz oferta educațională și calendarul admiterii se vor face publice (prin afișare la sediul universității și pagina web a acesteia) cu cel puțin o lună înainte de susținerea concursului de admitere.