Desfășurarea probelor de concurs și stabilirea rezultatelor

Art. 29.
(1) Probele de concurs, indiferent de tipul lor, se desfășoară pe baza prevederilor detaliat prezentate în criteriile specifice / metodologiile de admitere elaborate de facultăți (respectiv de școala doctorală – pentru admitere la studiile doctorale), cu respectarea tuturor celorlalte acte normative în vigoare.
(2) Privitor la modul de desfășurare a probelor de concurs, în criteriile / metodologiile de admitere proprii, facultățile pot adapta în mod corespunzător prevederile metodologiei de organizare a examenului de bacalaureat (anexa 2 la OMECTS nr. 4799/2010), cu care candidații sunt obișnuiți. Pentru candidații cu dizabilități evidente și/sau dovedite, permanente sau temporare, vor fi prevăzute condiții speciale referitoare la desfășurarea concursului de admitere, în funcție de tipul probelor de concurs.
(3) Prezentul regulament conține doar principalele aspecte referitoare la desfășurarea probelor de concurs și evaluarea candidaților.

Art. 30. Probele de concurs se desfășoară în următoarea ordine:
a) proba de competență lingvistică (doar pentru studiile universitare organizate într-o limbă străină), proba practică eliminatorie (eventual probele practice eliminatorii), după caz – în această situație candidații se evaluează cu calificativele admis sau respins, fiind eliminați din concurs candidații care sunt respinși (chiar și doar la o singură probă eliminatorie din mai multe);
b) probele scrise, orale sau practice (cu excepția celor eliminatorii), în ordinea stabilită de facultăți – la care candidații vor primi note/ calificative pe baza cărora se va face clasificarea lor, conform regulamentelor sau metodologiilor de admitere ale facultăților.

Art. 31. Pentru fiecare probă de concurs Comisiile de admitere ale facultăților:
a) întocmesc listele nominale ale candidaților înscriși, în ordine alfabetică, organizate pe domenii de studii/programe de studii pentru fiecare formă de organizare a acestora (lF, IFR sau ID – a se vedea art. 4), pe discipline de concurs (după caz) și după limba de susținere a probei (dacă este alta decât limba română);
b) stabilesc data/datele, ora/orele și locul/locurile de desfășurare, în funcție de numărul de candidați înscriși;
c) afișează listele nominale împreună cu celelalte informații necesare candidaților (data/datele, ora/orele și locul/locurile de desfășurare; schițe explicative pentru îndrumarea candidaților spre locurile/sălile de examen; alte informații utile, dacă se impun);
d) instruiesc toate persoanele care vor fi implicate în desfășurarea probei, cu privire la atribuțiile care le revin;
e) pregătesc în mod adecvat spațiile de concurs (săli de concurs, terenuri de sport, ateliere de lucru etc.), inclusiv echipamentele necesare (dacă este cazul) sau locurile candidaților (prin lipirea pe mese a duplicatelor legitimațiilor de concurs sau a duplicatelor fișelor de înscriere online, în funcție de situație);
f) stabilesc subiectele de concurs (pe baza tematicilor și bibliografiilor aduse la cunoștința candidaților, conform regulamentelor/metodologiilor proprii de admitere), criteriile de evaluare, baremele sau grilele de corectură, după caz, respectând cele prevăzute de art. 16 din prezentul regulament;
g) multiplică subiectele, baremele sau grilele de corectură, după caz, într-un număr suficient de exemplare, în condiții de securitate deplină și pregătesc foile de concurs și ciornele necesare;
h) asigură supravegherea spațiilor de concurs prin alocarea unui număr suficient de persoane potrivite (pentru probele scrise, în fiecare sală de examen vor fi minimum doi supraveghetori, desemnați cu maximum două zile înainte de începerea probei, dintre care unul este numit responsabil de sală);
i) asigură evaluarea corectă a candidaților, în funcție de tipul probei (în condițiile prevăzute de art. 5 din prezentul regulament).

Art. 32.
(1) În condițiile prevăzute de art. 5 din prezentul regulament, conform prevederilor cuprinse în criteriile specifice / metodologiile de admitere proprii, fiecare facultate va stabili:
a) subiectele și criteriile de evaluare – pentru probele orale de concurs;
b) criteriile de evaluare, baremele sau cerințele minimale – pentru probele practice de concurs;
c) subiectele și baremele sau grilele de corectură – pentru probele scrise de concurs.
(2) La întocmirea subiectelor și la stabilirea modalităților de evaluare, pentru fiecare probă de concurs vor participa minimum două cadre didactice cu pregătire corespunzătoare, indiferent de tipul probelor.
(3) Subiectele probelor de concurs orale și scrise rămân secrete până în momentul susținerii probei de către candidați. Comisiile de admitere ale facultăților vor prevedea în criteriile / metodologiile proprii, după caz, condiții speciale de securitate și izolare pentru ca persoanele implicate în întocmirea, multiplicarea și distribuirea acestora să nu comită fraudă divulgându-Ie candidaților sau altor persoane interesate.
(4) Baremele/grilele de corectură vor fi afișate după încheierea fiecărei probe de concurs (în cel mult 24 de ore).

Art. 33. După afișarea listelor cu candidații înscriși la proba/probele de concurs, candidații le vor verifica și vor semnala eventualele neconformități Comisiilor de examen ale facultăților, care vor face imediat corecturile necesare.

Art. 34.
(1) Candidații se vor prezenta la toate probele de concurs, după cum sunt ele programate. Fiecare candidat va avea asupra lui documentul de identitate și legitimația de concurs (sau fișa de înscriere online – a se vedea art. 24 al. 5). Candidații care nu au asupra lor documentele menționate pot fi eliminați din concurs sau pot fi supuși unor operațiuni suplimentare de identificare în urma cărora Comisiile de admitere ale facultăților vor decide eliminarea sau rămânerea în concurs a acestora.
(2) Dacă un candidat absentează de la o probă de concurs este eliminat din concurs și declarat respins.
(3) Candidații se vor prezenta la susținerea probelor de concurs mai devreme decât orele anunțate (de obicei cu 30 de minute înaintea orelor programate pentru probele practice și orale, respectiv cu o oră înainte de începerea probelor scrise).
(4) Pentru susținerea probelor de concurs, candidații vor avea asupra lor doar instrumentele, materialele și echipamentele acceptate prin regulamentele sau metodologiile proprii facultăților la care candidează. Candidaților care susțin probele de concurs le este INTERZISĂ utilizarea telefoanelor mobile, a instrumentelor de calcul, a mijloacelor de comunicație (între candidați și/sau cu exteriorul) sau a altor materiale ajutătoare, cu excepția celor admise explicit în regulamentele/metodologiile de concurs proprii facultăților. Utilizarea lucrurilor interzise constituie fraudă și conduce la eliminarea candidaților de la concursul de admitere.
(5) În cazul probelor scrise, candidații nu pot părăsi sala decât după trecerea unui interval de timp stabilit prin criteriile / metodologiile de concurs proprii facultăților și numai după ce vor preda lucrarea scrisă și vor semna pentru aceasta. Candidații care nu vor fi în sala de examen în momentul anunțări și distribuirii subiectelor nu vor mai fi primiți și vor fi eliminați din concurs. Probele scrise se desfășoară simultan pentru toți candidații care susțin aceeași probă, cu aceleași subiecte de concurs, la același domeniu/program de studii.
(6) Orice fraude sau tentative de fraude dovedite ale candidaților se sancționează cu excluderea acestora din concursul de admitere.

Art. 35.
(1) Pentru probele practice eliminatorii sau pentru probele de competență lingvistică, fiecare candidat va fi evaluat de o comisie formată din minimum două cadre didactice cu calificare corespunzătoare probei. Fiecare evaluator acordă calificativul admis sau respins.
(2) Când evaluatorii acordă aceluiași candidat calificative diferite atunci rezultatul final este corespunzător calificativului dominant, dacă comisia este formată din trei sau mai mulți evaluatori.
(3) Dacă numărul de evaluatori este par și aceștia acordă aceluiași candidat calificative admis și respins în număr egal, președintele Comisiei de admitere a facultății completează comisia de evaluare cu un cadru didactic de rezervă și se procedează ca la aliniatul anterior (al. 2, art. 36).

Art. 36.
(1) Fiecare candidat care susține o probă orală sau o probă practică notată va fi evaluat de minimum două cadre didactice cu calificare corespunzătoare probei, în prezența a cel puțin încă doi candidați. Între notele acordate de cadrele didactice evaluatoare se admite o diferență de cel mult un punct.
(2) Nota obținută de candidat la proba respectivă va fi media aritmetică a notelor acordate de evaluatori (a se vedea și prevederile art. 6 al. 2).

Art. 37.
(1) În cazul probelor scrise, fiecare lucrare scrisă va fi corectată/evaluată (sau recorectată ca urmare a eventualelor contestații), în mod independent, de minimum două cadre didactice, nota acordată lucrării fiind media aritmetică a notelor acordate de corectori (a se vedea și prevederile art. 6 al. 2). Dacă pentru aceeași lucrare scrisă se constată o diferență mai mare de un punct între notele acordate de corectori/evaluatori, președintele Comisiei de admitere repartizează lucrarea spre reevaluare unui alt profesor de specialitate, care, în prezența profesorilor evaluatori inițiali, stabilește nota finală a lucrării, pentru care vor semna toți evaluatori implicați.
(2) Pentru probele scrise care constau în teste tip grilă, evaluarea testelor se realizează în mod independent, de minimum două cadre didactice. Dacă pentru același test nu rezultă aceeași notă (sau același punctaj) președintele Comisiei de admitere procedează ca în cazul aliniatului anterior (art. 38 al. 1). Dacă evaluarea se face la sfârșitul susținerii probei, în fața candidaților (care revin în sălile de concurs/examen după terminarea probelor), evaluatorii pot aplica o singură dată grila de control, acordând împreună aceeași notă, în prezența a cel puțin doi martori (candidați sau supraveghetori) care vor semna pe documente special destinate acestui scop.

Art. 38.
(1) Comisiile de admitere ale facultăților vor păstra lucrările scrise ale candidaților (inclusiv lucrările practice din domeniul artistic) în condiții de securitate deplină (de exemplu în dulapuri metalice încuiate și sigilate în mod adecvat).
(2) În aceleași condiții de securitate se vor păstra toate cataloagele și borderourile de notare sau corectură, respectiv celelalte documente ale comisiilor de admitere.
(3) De asemenea se va asigura securitatea sistemelor de calcul folosite în procesarea datelor și informațiilor legate de concursul de admitere.

Art. 39.
(1) Media generală de admitere se calculează pentru fiecare candidat ca medie aritmetică sau ponderată a notelor obținute la probele de concurs, cu două zecimale (fără rotunjire), în funcție de prevederile cuprinse în criteriile specifice / metodologiile de admitere ale facultăților.
(2) Mediile generale obținute de candidați sunt valabile pentru stabilirea ordinii de clasificare numai la domeniile/programele de studii pentru care aceștia au optat, prin opțiunile menționate în fișa de înscriere la concursul de admitere.
(3) Pe baza mediilor generale de admitere se face clasificarea (ierarhizarea) candidaților pentru fiecare domeniu/program de studii, în mod distinct pentru fiecare formă de organizare a acestora (învățământ cu frecvență, cu frecvență redusă sau la distanță), după caz.

Art. 40.
(1) Pentru fiecare sesiune, în limita locurilor disponibile, ținând cont și de prevederile art. 6 al. 6 și al. 7, facultățile întocmesc și afișează listele cu rezultatele concursului de admitere (Ia sediile facultăților, pe paginile web proprii și pe pagina web a universității, la secțiunea destinată admiterii), după ce acestea au fost validate de Comisia Centrală de Admitere. Aceste liste au caracter provizoriu, ele putând suferi modificări după rezolvarea contestațiilor (dacă este cazul) sau la sfârșitul perioadei de confirmare a ocupării locurilor, când se vor afișa listele cu rezultatele finale ale concursului.
(2) Listele cu candidații declarați admiși se întocmesc, după caz, pe domenii/programe de studii, separat pentru fiecare tip de locuri (finanțate de la buget sau cu taxă), în funcție de formele de organizare (IF, IFR sau ID) aferente fiecărui domeniu/program de studii, în ordinea descrescătoare a mediilor generale de admitere.
(3) Listele cu candidații respinși se întocmesc în mod asemănător cu cele pentru candidații admiși (eventual în ordinea alfabetică a candidaților). Se disting două categorii de candidați respinși, pentru care se fac liste separate:
a) candidații respinși definitiv – care nu întrunesc condițiile art. 6 al. 6, care s-au retras din concurs sau au fost eliminați (Ia probele eliminatorii sau din motive de fraudă);
b) candidați respinși temporar (candidați în așteptare) – care pot fi admiși dacă unii candidați declarați admiși se retrag, nu confirmă ocuparea locului obținut prin concurs până la sfârșitul perioadei de confirmare a ocupării locurilor sau dacă locurile rezervate românilor de pretutindeni, cetățenilor din Republica Moldova (cu bacalaureat obținut în România) sau cetățenilor de etnie rromă nu sunt ocupate de aceștia (caz în care locurile rezervate neocupate se transformă în locuri cu taxă, fără depășirea capacități lor de școlarizare pentru fiecare domeniu de licență sau program de studii, după caz).
(4) Listele cu rezultatele concursului vor fi făcute publice prin afișare la sediile facultăților, pe site-urile web ale acestora și pe pagina web a universității (Ia secțiunea destinată admiterii) și vor rămâne afișate în funcție de perioadele prevăzute în calendarele concursurilor de admitere ale facultăților. Pe listele afișate (sau pe anunțuri alăturat afișate) se vor menționa: data și ora afișării; termenul și locul în care se pot depune contestațiile; perioada de confirmare a ocupări/neocupării locurilor și condițiile de confirmare.
(5) Listele cu rezultatele concursului vor conține, pe lângă mediile generale, notele obținute de candidați la toate probele de concurs luate în considerare la alcătuirea mediei generale (probe scrise, orale sau probe practice notate; medii sau note obținute la examenele de absolvire – după caz).
(6) Rezultatele obținute de candidați la probele eliminatorii (probele practice eliminatorii sau probele de competență lingvistică) se pot comunica fiecărui candidat în parte, după susținerea probei, sau/și prin afișare la sediile facultăților și pe site-urile web ale acestora, imediat după terminarea probelor.