Explicații locuri

Categoria de loc

 

Mediul rural

Absolvenți de licee situate în mediul rural

Subvenționate ULBS

Locurile subvenționate de ULBS sunt locuri pentru candidații admiși pe locuri cu taxă pentru care ULBS va acorda burse de școlarizare pe perioada anului I de studiu. Aceste burse pot fi acordate candidaților admiși pe locuri cu taxă în ordinea descrescătoare a mediilor obținute la concursul de admitere pentru programele de studii cu coeficient de cost 1 și care au achitat prima tranșă din taxa de școlarizare necesară confirmării locului și vor achita și celelalte tranșe conform termenelor contractuale. Cuantumul bursei de școlarizare este echivalent cu taxa de școlarizare aferentă programului de studii la care candidatul a fost admis.

Etnici români

Cetățeni de origine etnică română

Romi

Pot accesa aceste locuri, absolvenții cu diplomă de bacalaureat care fac dovada apartenenței la etnia romă: recomandare eliberată de către o organizație legală a rromilor (semnată și ștampilată) sau alte documente legale (de la evidența populației, de exemplu), care atestă apartenența lor la această etnie.

Domenii prioritare

Locuri la buget alocate pentru programele care răspund priorităților din Strategia de Dezvoltare Durabilă a României

Protecție socială

La nivelul Universității “Lucian Blaga” din Sibiu, au fost alocate, conform Legii 221/2019, 10 locuri bugetate, absolvenților cu diplomă de bacalaureat, proveniți din sistemul de protecție socială. Documentul justificativ pentru accesarea acestor locuri este Hotărârea Comisiei de Protecție a Copilului sau Hotărârea Instanței Judecătorești privind instituirea formei de protecție. Pot accesa aceste locuri, absolvenții cu diplomă de bacalaureat proveniți din:

• centre rezidențiale de plasament, case de tip familial;

• plasament la rude sau la alte persoane;

• asistență maternală.

CPV

Locuri destinate cetățenilor non-UE, a căror taxă de școlarizare este stabilită în valută)

Etnici români fără taxă și cu bursă

locuri destinate cetățenilor de origine etnică română, cărora statul român le asigură școlarizarea în mod gratuit și le acordă o bursă)

Etnici români fără taxă și fără bursă

locuri destinate cetățenilor de origine etnică română, cărora statul român le asigură școlarizarea în mod gratuit)