Cum se stabilesc rezultatele?

Extras din  Regulamentul admitere

Rezultatele obținute de candidați la probele de concurs vor fi introduse / importate în baza de date a admiterii online de către personalul desemnat pentru această activitate, astfel încât concursul de admitere online să se desfășoare cu respectarea prevederilor Regulamentului.

Aplicația Admitere online, prin Modulul Examinare, facilitează adăugarea sălilor de concurs în funcție de capacitatea acestora, înscrierea candidaților la examinare și repartizarea acestora pe săli.

Aplicația Admitere online, prin Modulul Notare, facilitează adăugarea de note la probele cu examinare și adăugarea de note rezultate după contestații.

Aplicația Admitere online asigură implementarea procedurilor de calcul a rezultatelor concursului de admitere, în conformitate cu prevederile cuprinse în criteriile specifice / metodologiile de admitere ale facultăților.

Aplicația Admitere online facilitează generarea listelor cu candidații declarați admiși pe domenii / programe de studii, separat pentru fiecare tip de locuri (finanțate de la bugetul de stat sau cu taxă), în funcție de formele de organizare (IF, IFR sau ID) aferente fiecărui domeniu / program de studii, în ordinea descrescătoare a mediilor generale de admitere.

 

 Aplicația Admitere online facilitează generarea listelor cu candidații respinși, în mod asemănător cu acelea pentru candidații admiși (eventual în ordinea alfabetică a candidaților), după cum urmează:

candidații respinși definitiv, care nu întrunesc condițiile art. 6 al. 6 din Regulament, care s-au retras din concurs sau au fost eliminați Ia probele eliminatorii sau din motive de fraudă;

candidați respinși temporar (candidați în așteptare), care pot fi admiși dacă unii candidați declarați admiși se retrag sau nu confirmă ocuparea locului obținut prin concurs până la sfârșitul perioadei de confirmare a ocupării locurilor.

În cazul în care locurile rezervate candidaților cu bacalaureat obținut la un liceu din mediul rural, românilor de pretutindeni (etnici romani) sau cetățenilor de etnie rromă nu sunt ocupate în totalitate, locurile rămase neocupate pot fi redistribuite, cu acordul MEC, fără depășirea capacității de școlarizare pentru fiecare domeniu de licență sau program de studii.

Listele cu rezultatele concursului de admitere generate de aplicația Admitere online vor fi făcute publice, prin afișare pe paginile web a ULBS și ale facultăților. Aceste liste vor conține, pe lângă mediile generale, notele obținute de candidați la toate probele de concurs luate în considerare la alcătuirea mediei generale (probe scrise, orale sau probe practice notate; medii sau note obținute la examenele de absolvire), după caz.

Consultați si  Regulamentul admitere  dar si Metodologia proprie specifică facultatii la care doriti sa va inscrieti.