Cum ma inscriu online?

Extras din  Regulamentul admitere

Înscrierea la concursul de admitere pentru ciclurile de studii universitare de licență și de master, la toate formele de învățământ, se face online prin intermediul aplicației informatice Admitere online, de către candidat, de pe orice dispozitiv de tip calculator desktop, laptop, tabletă, telefon mobil cu acces la rețeaua de internet, urmând precizările reglementate de aplicația informatică Admitere online.

Înscrierea online se poate face fie de la domiciliul candidatului sau din alte locații similare, fie din spațiile special amenajate în cadrul ULBS. Informațiile privind adresele și intervalul orar de funcționare a acestor spații puse la dispoziția candidaților de către ULBS pe perioada înscrierilor vor fi publicate pe site-ul ULBS și pe site-urile facultăților.

Pentru înscrierea la concursul de admitere online, candidații trebuie să îndeplinească toate condițiile prevăzute în Regulament, condiții care se regăsesc și în aplicația Admitere online utilizată de ULBS.

Aplicația Admitere online va avea un modul care va facilita înscrierea online a candidaților, cu respectarea condițiilor menționate la articolul anterior, iar universitatea va pune la dispoziția candidaților adresa de la care acest modul va putea fi accesat.

Modulul Înscriere online va permite:

crearea conturilor de către candidați pentru autentificarea pe platformă;

completarea online a fișei de înscriere;

încărcarea documentelor solicitate la dosar;

plata online a taxei de înscriere la admitere.

Facultățile vor pune la dispoziția candidaților, pe site-urile facultăților, instrucțiuni (tutoriale) privind parcurgerea acestor etape. Instrucțiunile se vor regăsi și pe site-ul ULBS.

Fișa de înscriere online va cuprinde informațiile prevăzute de aplicația Admitere online.

Dosarul de înscriere online va cuprinde fișa de înscriere completată, documentele suport, conform Anexei 1 din Regulament, scanate / fotografiate lizibil, dovada plății taxei de înscriere sau documentul justificativ care îi dă dreptul la scutire de la plata acestei taxe, precum și asumarea responsabilității de către candidat cu privire la autenticitatea și conformitatea tuturor documentelor suport, prin bifarea căsuței corespunzătoare din aplicația informatică.

Dosarul de înscriere transmis online va fi verificat, în termen de maxim 24 de ore de la depunere, de către comisia de admitere din cadrul facultății la care s-a înscris candidatul. În cazul în care dosarul este complet, acesta este declarat valid, iar rezoluția va fi transmisă candidatului. În cazul în care dosarul este incomplet, comisia de admitere va solicita de îndată candidatului clarificări / completări, iar acesta le va transmite în termen de cel mult 24 de ore.

În cazul în care candidatul nu transmite în termen răspunsul la clarificările / completările solicitate sau răspunsul nu înlătură neconcordanțele, dosarul va fi declarat nevalid, iar candidatul va fi informat cu privire la această rezoluție.

După validarea dosarului, candidatul are obligația să își tipărească fișa de înscriere și legitimația de concurs, documente care îi vor permite accesul la etapele următoare ale procesului de admitere.

Pentru respectarea prevederilor legale în vigoare privind regimul de studii în România, în cazul candidaților care și-au schimbat numele (prin căsătorie, înfiere sau hotărâri judecătorești), înscrierea online la concurs se va face cu numele din certificatele de naștere.

Aplicația Admitere online permite implementarea prevederilor Regulamentului referitoare la candidații olimpici, cu condiția ca aceștia să încarce pe platformă documentele justificative.

Aplicația Admitere online permite înscrierea tuturor categoriilor de candidați (cetățeni români, cetățeni străini, etnici români, cetățeni rromi, cetățeni absolvenți ai liceelor din mediul rural etc.), în condițiile prevăzute de Regulament.

Aplicația Admitere online permite înscrierea candidaților care au absolvit examenul de bacalaureat în afara României, cu condiția ca aceștia să depună la dosarul de înscriere documentul de plată a taxei către CNRED (https://www.cnred.edu.ro/), pentru echivalarea diplomei de bacalaureat

Consultați si  Regulamentul admitere  dar si Metodologia proprie specifică facultatii la care doriti sa va inscrieti.

Ghidul de utilizare platforma https://admitere.ulbsibiu.ro/articol/89/cum-utilizez-platforma-de-admitere-online-