Cum confirm locul ocupat?

Extras din  Regulamentul admitere

După afișarea listelor cu rezultatele concursului de admitere, candidații pot depune contestații cu privire la acestea, în conformitate cu prevederile din criteriile specifice / metodologiile de admitere ale facultăților la care au concurat..

Nu se admit contestații pentru probele orale, pentru probele de competență lingvistică și pentru probele practice de testare a aptitudinilor/ capacităților artistice sau sportive ale candidaților, indiferent dacă sunt eliminatorii sau notate. De asemenea, nu se admit contestații în cazul probelor scrise care constau în teste tip grilă și la care evaluarea se face la sfârșitul susținerii probei, în fața candidaților (conform art. 40 al. 3) , precum si contestatii care au la baza necunoasterea regulamentului de admitere.

Comisiile de admitere ale facultăților vor rezolva contestațiile în conformitate cu procedurile prevăzute (în acest sens) în criteriile specifice / metodologiile proprii de admitere.

Contestațiile referitoare la concursul de admitere pe bază de dosare (art 44 al.3) se rezolvă analizând temeinicia eventualelor erori semnalate de contestatari.

Lucrările scrise, ale căror note sunt contestate conform art. 44 alin 4, vor fi reevaluate de cadrele didactice special desemnate pentru rezolvarea contestațiilor, altele decât cele care au evaluat inițial lucrările.

Deciziile comisiilor de admitere cu privire la contestații sunt definitive și vor fi făcute publice prin afișare la sediile facultăților și pe site-urile web ale acestora.

Ca urmare a rezolvării contestațiilor, dacă este cazul, Comisiile de admitere ale facultăților, utilizând platforma, reclasifică candidații conform noii situații, refac doar acele liste afectate de reclasificare și le fac publice (prin afișare la sediile facultăților, pe site-urile web ale acestora și pe pagina web a universității, la secțiunea destinată admiterii).

După solutionarea contestațiilor și afișarea rezultatelor finale ale concursului de admitere, candidații declarați admiși, pe locuri fără taxă sau cu taxă, trebuie să confirme 

ocuparea sau neocuparea locurilor câștigate prin concurs, numai în perioadele stabilite de facultăți în acest scop, conform prevederilor cuprinse în regulamentele sau metodologiile de admitere ale acestora; La confirmarea locului ocupat prin concurs, toţi candidaţii admişi, atât pe locurile fără taxă cât şi pe locurile cu taxă, vor achita online taxa de înmatriculare în cuantum de 25 de lei.

Candidații admiși pe locuri fără taxă, luând în considerare prevederile legale în vigoare (sintetizate în art. 6 al 14 și al. 15 din prezentul Regulament), vor confirma ocuparea locurilor (dobândite prin concurs) completând și semnând contracte de studii și depunând la dosarul de concurs diplomele de absolvire (sau întregul dosar de concurs, conform art. 26, alin.6 și alin. 7, dacă s-au înscris, dacă s-au înscris online), în original, după caz (diplome de bacalaureat, diplome de licență etc.). Neprezentarea diplomelor/ adeverintei in original, din vina exclusiv a candidatului declarat admis, in termenul prevazut pentru confirmarea locului, duce la pierderea locului finantat de la bugetul de stat

Pentru respectarea prevederilor legale în vigoare sau din proprie voință, candidații admiși pe locuri fără taxă pot renunța la locurile câștigate prin concurs, completând și semnând declarații (pe proprie răspundere) prin care atestă neocuparea locurilor sau prin retragerea dosarelor de concurs și semnând pentru aceasta. În același mod pot renunța la locurile câștigate prin concurs și candidații admiși pe locurile cu taxă.

Candidații admiși pe locuri cu taxă vor confirma ocuparea locurilor prin completarea și semnarea contractelor de studii și a celor de școlarizare, prezentarea diplomelor de studii în original (dacă candidații nu urmează sau nu vor urma și alte programe de studii) sau a adeverințelor care indică facultățile la care acestea sunt depuse (numai dacă candidații urmează sau vor urma studiile pe locuri bugetate în alte părți) și a chitanțelor care confirmă achitarea primelor rate ale taxelor de studii. Dacă acești candidați s-au înscris online vor prezenta întregul dosar de concurs (în conformitate cu art.26 al. 6 și al.7). Aceștia trebuie să semneze online sau la sediul facultății la care a fost admis contractul de școlarizare cu taxă și să achite online contravaloarea primei tranșe din taxa de şcolarizare. În cazul în care candidatul a semnat online contractul de școlarizare cu taxă, se obligă să-l semneze olograf, în termenele stabilite de universitate, dar nu mai târziu de începutul anului universitar 2021-2022.

Candidații în așteptare pot confirma rămânerea sau retragerea din concurs. Dacă rămân în concurs (în vederea reclasificării candidaților ca urmare a retragerii unor candidați și/sau neconfirmării ocupării locurilor de către alți candicați) aceștia vor completa dosarele de concurs cu diplomele de absolvire în original sau cu adeverințele care atestă că aceste diplome în original sunt depuse la alte facultăți, respectiv vor confirma în scris la facultățiile unde au depus dosarul de înscriere opțiunea de rămânere în concurs. Dacă acești candidați s-au înscris online vor prezenta întregul dosar de concurs (în conformitate cu prevederile art. 26 al. 6 și al. 7).

Candidații declarați admiși, pe locuri fără taxă sau cu taxă, care nu au confirmat ocuparea locurilor în perioadele stabilite de facultăți vor fi eliminați din concurs. Vor fi eliminați din concurs (și nu vor participa la reclasificarea candidaților în urma perioadei de confirmare a locurilor) și candidații în așteptare care nu au confirmat rămânerea în concurs.

Facultățile pot prevedea în propriile criterii specifice / metodologii de admitere condiții specifice pentru confirmarea ocupării locurilor sau rămânerea candidaților în concurs.

La sfârșitul perioadei de confirmare a ocupării locurilor pentru candidații admiși (respectiv a rămânerii în concurs pentru candidații în așteptare), se va realiza reclasificarea candidaților prin intermediul aplicației Admitere online, pe baza opțiunilor acestora (procedură denumită și "glisare"). Reclasificarea candidaților se realizează după fiecare sesiune de admitere, cel târziu în ziua anterioară începerii sesiunii de admitere următoare sau a anului universitar, după caz.

În urma procesului de reclasificare se vor întocmi listele cu rezultatele finale ale concursului: listele finale cu candidații declarați admiși și listele finale cu candidații respinși (în care vor fi incluși toți candidații în așteptare care nu au fost admiși în urma reclasificării acestora).

După ce vor fi atent verificate de Comisiile de admitere ale facultăților și apoi validate de Comisia Centrală de Admitere, listele cu rezultatele finale ale concursului se vor face publice prin afișare la sediile facultăților (în locuri vizibile) și pe site-urile web ale acestora, respectiv pe pagina web a universității (Ia secțiunea destinată admiterii).

Rezultatele finale ale concursului nu mai pot fi contestate. Art. 48. Candidații care au achitat prima tranșă a taxelor de studii și care în urma reclasificării ajung să ocupe locuri fără taxă vor beneficia de restituirea sumelor achitate, în cel mult 7 zile lucrătoare de la solicitarea acestora. Art. 49.

Dosarele de concurs ale candidaților admiși rămân la facultățile în care vor studia, până la finalizarea studiilor. Celorlalți candidați li se vor restitui dosarele de concurs în condițiile prevăzute de art. 6 al. 20.

Comisiile de examen ale facultăților transmit secretariatelor facultăților dosarele de concurs complete, ale tuturor candidaților admiși, până cel târziu în preziua începerii anului universitar.

Consultați si  Regulamentul admitere  dar si Metodologia proprie specifică facultatii la care doriti sa va inscrieti.

Ghidul de confirmare loc https://admitere.ulbsibiu.ro/resources/front/img/ulbs/Ghid-Confirmare-loc.pdf